Toimitusehdot                                                                                      

TOIMITUSEHDOT UVITEK OY / TE2021

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. Toimitusehtoja sovelletaan
uvitek Oy:n (jäljempänä uvitek) ja asiakkaan välisessä kaupassa, ellei toisin ole sovittu.

WHO:n päätöksellä 31.1.2020 uuden tyyppinen koronavirus (2019-nCoV) edustaa kansainvälistä terveyshäiriötä.
Tämän nykyisen Covid-19 epidemiakriisin vuoksi emme voi arvioida, millainen vaikutus sillä on raaka-aineiden, mukaan lukien logistiikka, toimituksiin kriisialueilta ja kriisialueille.

Tämän tilanteen takia luetellut toimituspäivät/toimitusajat, hinnat ja muut puite-ehdot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta

Hinnat

Hinnoittelun perustana käytetään toimituspäivänä voimassa olevia päämiesten hinnaston mukaisia hintoja. Kaikki hinnat on aina esitetty ilman arvonlisäveroa. Se lisätään hintaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisena. Valtion tai viranomaisten toimenpiteistä ja merkittävistä valuuttakurssien tai raaka-aineiden hintojen muutoksista johtuvat hinnanmuutokset voidaan ottaa käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan. Merkittäväksi katsotaan muutos, jonka vaikutus hintoihin on yli kolme (3) prosenttia.


Tarjous

uvitek:n tekemä tarjous on voimassa siinä mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat uvitek:n omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa tai uvitek:n vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.


Tilaus

Asiakkaan tilaus tulee uvitek:ia sitovaksi, kun uvitek on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tilatun tavaran. Niiden toimitusten osalta, joissa tavara ei kuulu uvitek:n varastovalikoimaan ja se joudutaan hankkimaan toimitusta varten, tilaus tulee uvitek:ia sitovaksi vasta kun se on vahvistettu.


Toimitusehto

Tavaroiden toimitusehto on EX Works Turku. Poikkeavista toimitusehdoista voidaan sopia, jolloin uvitek vahvistaa ne tilausvahvistuksessa.


Toimitusaika

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, kun uvitek on saanut teknisesti hyväksyttävän tilauksen ja tilaus on tullut uvitek:ia sitovaksi. Mikäli tilaus ei ole teknisesti hyväksyttävä, uvitek:n on tiedotettava siitä välittömästi asiakkaalle. uvitek pidättää itsellään oikeuden viivästyttää tavaroiden toimittamista, mikäli uvitek:lla on erääntyneitä saatavia asiakkaalta tai sovittu luottoraja on ylitetty tai uhkaa merkittävästi ylittyä.

 


Kauppahinnan suorittaminen

Maksuaika on 14 pv toimituspäivästä. Kauppahinta katsotaan suoritetuksi, kun maksu on tullut uvitek:n tilille.

Mikäli toimitus tai lasku on joiltain osin virheellinen, lasku on kuitenkin virheettömältä osaltaan maksettava eräpäivänä. Ellei asiakas suorita kauppahintaa sovitussa ajassa, uvitek:lla on oikeus periä laskun mukaista viivästyskorkoa sekä perimiskulut.


Viivästystä koskeva ilmoitus

uvitek:n ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimittamista tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys sekä samalla kertoa viivästyksen syy ja arvioitu uusi toimituspäivä.

Mikäli viivästys johtuu uvitek:n tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,7 % myöhästyneen toimituksen tai sen osan arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta.


Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon uvitek ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uvitek:lta menetyksiä, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, uvitek:lla on oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhta jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

Esteestä ja sen päättymisestä uvitek:n on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

Välillinen vahinko

uvitek ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.


Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Tavaran mukana seuraa lähetysluettelo. Asiakkaan on tavaran luovutuksen yhteydessä tarkastettava huolellisesti, että toimitus vastaa lähetysluetteloa ja on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista asiakkaan on vielä erityisen huolellisesti tarkastettava tavaran virheettömyys. Mikäli tavarassa havaitaan virhe, asiakkaan on reklamoitava uvitek:lle virheestä tai puutteesta viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa siitä, kun tavara on luovutettu. Mikäli asiakas havaitsee tavarassa kuljetuksen aikana syntyneen vahingon, hänen tulee hakea korvaus siltä vakuutusyhtiöltä, jonka vakuuttama kyseinen kuljetus oli.


Takuu

Takuu ei kata virheellistä tai ohjeiden vastaista käyttöä.

Myydyille tavaroille on voimassa uvitek:n päämiesten (valmistajan) ehtojen mukainen takuu. Takuuaika katsotaan alkaneeksi toimituspäivästä tehtaalta. Takuu koskee ainoastaan vaihto-osien maksutonta toimitusta asiakkaalle, jos osissa on valmistusvirhe, materiaalivika tai ne ovat aiheuttaneet rikkoutumisen. Takuu ei korvaa vaihto-osien asennusta tai komponenttien irrottamista tai purkamista, eikä tuotteiden virheellisestä asennuksesta tai kokoamisesta johtuvia vahinkoja, toisen tuotteen tai henkilön aiheuttamia vahinkoja eikä muita seuraamuksellisia vahinkoja. Tämä takuu ei myöskään korvaa sellaisia vikoja, jotka eivät vaikuta tuotteen toiminnallisuuteen, kuten naarmut jne.

Erikoistilauksesta valmistetun, uvitek:n kokoaman kokonaisuuden takuuaika on 12 kuukautta. Tämä takuu koskee kokonaisuuden toimintaa. Takuu korvaa vaihto-osien asennuksen, komponenttien irrottamisen ja purkamisen siten, että kokonaisuus toimii kuten toimitettaessa.

Takuu on voimassa ainoastaan sillä edellytyksellä, että:

  • asennus-, säilytys- ja huoltotoimenpiteet on tehty ohjeiden mukaisesti;
  • vika tai puute on ilmennyt takuuajan voimassaoloaikana;
  • ostaja on ilmoittanut kirjallisesti vialliset tai vioittuneet tuotteet/osat välittömästi vian ilmenemisen jälkeen;
  • vika ei ole syntynyt ostajan tai kolmannen osapuolen tahallisesta tuottamuksesta tai välinpitämättömyydestä, ilkivallasta, epätavallisesta käytöstä, onnettomuudesta, tulipalosta tai muusta haitasta tai normaalin käytön aiheuttamasta kulumisesta;
  • vioittunut osa(t) ei ole työstetty millään tavoin ostajan tai kolmannen osapuolen taholta tämän takuun voimassaoloaikana.

Kaikki vaatimukset, jotka perustuvat takuuseen, tulee esittää viimeistään yhden (1) kuukauden sisällä takuuajan päättymisestä.


Palautukset

Asiakkaan on tehtävä mahdolliset muistutukset 8 päivän kuluessa tavaran saapumisesta. Ilmoituksessa tulee mainita uvitek:n tilausnumero ja lähetysluettelon numero. Palautuksesta on aina sovittava uvitek:n edustajan kanssa. uvitek ei hyvitä sopimatta palautettuja tavaroita.

Erikoistilauksesta valmistetun tavaran uvitek ottaa palautuksena vastaan vain, jos toimitus ei vastaa tilausta ja virhettä ei voi korjata. Tavara on palautettava 30 päivän kuluessa vastaanottopäivästä. Tavara on vakuutettava ja palautusrahti maksettava palauttajan toimesta.

Mikäli palautus ei johdu uvitek:n virheestä, uvitek hyvittää vain sellaisenaan myyntikelpoiset, alkuperäisessä pakkauksessa olevat tavarat. Hyvityksen määrä on asiakkaalta laskutettu hinta vähennettynä 40 %:lla sekä rahti- ja pakkauskuluilla. uvitek hyvittää vain myyntikelpoiset tavarat. Sopimatta palautettuja tai myyntikelvottomia tavaroita ei hyvitetä.


Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun koko kauppahinta on maksettu. uvitek on oikeutettu ottamaan takaisin tavarat, joiden kauppahinta on erääntynyt.


Riitojen ratkaiseminen

Sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa. Kun kanteen arvo on yli 10.000 euroa, on sopijaosapuolella oikeus saattaa riita ratkaistavaksi välimiesmenettelyssä sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. uvitek:lla on kuitenkin aina oikeus periä kauppahintasaatavansa yleisessä alioikeudessa.


Muut ehdot

uvitek:n yleisten toimitusehtojen lisäksi noudatetaan seuraavia yleisiä toimitusehtoja:

  • NL17 Pohjoismaiset yleiset sopimusehdot koneiden ja laitteiden toimituksiin,
  • NLM10 Pohjoismaiset yleiset asennustoimitusehdot,

uvitek:n yleisten toimitusehtojen ollessa pätemisjärjestyksessä ensisijainen näihin ehtoihin nähden.